Deze pagina printen
 
Rechthebbende auteur:  Lesley de Putter-Smits Bron:  De Putter et al. 2010
- Preview mode -

Vragenlijst voor bètadocenten in opleiding over hun ideeën over bètaonderwijs

Deze vragenlijst bestaat uit een aantal algemene vragen, gevolgd door 26 stellingen waarmee we in kaart brengen wat de ideeën zijn van docenten in opleiding over bètaonderwijs. De bedoeling is dat u aangeeft in hoeverre u het eens bent met de gegeven stellingen. Aan het einde kunt u zien welke 'score' uw ideeën samen opleveren. U kunt die pagina uitprinten voor uw portfolio.Mocht u het invullen van de vragenlijst moeten onderbreken, zult u opnieuw moeten starten. Het programma onthoudt de antwoorden niet.Voor vragen kunt u contact met mij opnemen.Lesley de PutterL.G.A.d.putter@tue.nl

 

 

 

 

Algemene vragen

Graag het antwoord van uw keuze selecteren.

1. Ik ben een:   
2. Wat is uw leeftijd?


   
3. Welke vooropleiding(en) heeft u gevolgd? (studierichting)  
4. Voor welk schoolvak volgt u de lerarenopleiding?

   

5. Voor welk schoolvak vult u deze lijst in?   
Indien u bij vraag 4 en 5 'anders' heeft ingevuld, voor welk vak volgt u de opleiding en vult u de vragenlijst in?  
Pagina 2 van 5

Stellingen over bètaonderwijs

Hierna volgen 26 stellingen. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de stelling eens of oneens bent?

­h­e­l­e­m­a­a­l­ n­i­e­t­ m­e­e­ e­e­n­s­
­n­i­e­t­ m­e­e­ e­e­n­s­
­n­i­e­t­ e­e­n­s­ n­o­g­ o­n­e­e­n­s­
­m­e­e­ e­e­n­s­
­h­e­l­e­m­a­a­l­ m­e­e­ e­e­n­s­
1. Het bètaonderwijs heeft tot taak leerlingen voor te bereiden op een natuurwetenschappelijke of technische vervolgopleiding, zoals bijvoorbeeld geneeskunde, farmacie, bouwkunde of lucht- en ruimtevaart techniek.  
2. Ik vind het belangrijk dat leerlingen tijdens de bètalessen leren argumenteren over actuele maatschappelijke kwesties waarin vakkennis van bètavakken een rol speelt.  
3. Ik vind het belangrijk dat bij practica, zoals bijvoorbeeld bij titraties en snelheidsmetingen, leerlingen gericht zijn op het verkrijgen van een nauwkeurige uitkomst.  
4. Ik vind het een belangrijke taak van bètaonderwijs dat leerlingen inzicht verwerven in de historische ontwikkeling van natuurwetenschappelijke kennis.  
5. Ik vind het belangrijk dat in mijn lessen actuele maatschappelijke zaken aan de orde komen waarin mijn bètavak een rol speelt.  
6. Ik vind dat het PTA en het eindexamen zò moeilijk moeten zijn dat leerlingen hiermee kunnen worden geselecteerd voor exacte of technische vervolgopleidingen.  
7. Ik vind het een belangrijke taak van bètaonderwijs dat leerlingen leren dat natuurwetenschappers modellen ontwerpen en gebruiken als hulpmiddel bij het oplossen van theoretische en praktische vraagstukken.  
8. Ik vind het belangrijk dat leerlingen aan praktische opdrachten kunnen werken die betrekking hebben op maatschappelijk relevante onderwerpen of vraagstukken.  
9. Ik vind het een belangrijke taak van bètaonderwijs dat leerlingen leren om de kennis van mijn bètavak te betrekken bij het maken van persoonlijke keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van voedsel en gezondheid of energiegebruik.  
10. Ik wil me in mijn lessen zoveel mogelijk richten op leerlingen die een vervolgopleiding in een bèta/technologie richting overwegen.  
11. Ik vind het een belangrijke taak van bètaonderwijs dat leerlingen inzien dat natuurwetenschappelijke kennis nooit helemaal definitief is, maar later altijd aangepast kan worden.  
12. Ik vind het belangrijk dat tijdens mijn lessen maatschappelijke voor- en nadelen van de ontwikkeling van nieuwe producten (zoals medicijnen en MP3 spelers) aan de orde komen.  
13. Ik vind het belangrijk dat leerlingen in mijn lessen leren om natuurwetenschappelijke verschijnselen te modelleren.  
Pagina 3 van 5
­h­e­l­e­m­a­a­l­ n­i­e­t­ m­e­e­ e­e­n­s­
­n­i­e­t­ m­e­e­ e­e­n­s­
­n­i­e­t­ e­e­n­s­ n­o­g­ o­n­e­e­n­s­
­m­e­e­ e­e­n­s­
­h­e­l­e­m­a­a­l­ m­e­e­ e­e­n­s­
14. Ik vind het een belangrijke taak van bètaonderwijs dat leerlingen leren hoe bij industriële productieprocessen economische overwegingen (snel en veel produceren) worden gecombineerd met milieu- en veiligheidsoverwegingen.  
15. Ik vind dat leerlingen eerst basiskennis van de bètavakken nodig hebben voordat ze zich met toepassingen bezig kunnen houden.  
16. Voor mij is een belangrijk doel van het bètaonderwijs dat leerlingen leren op welke manieren natuurwetenschappers kennis ontwikkelen.  
17. Ik vind het belangrijk dat in mijn lessen verbanden naar voren komen tussen maatschappelijk relevante vraagstukken en onderwerpen van mijn bètavak.  
18. Ik vind het een belangrijke taak van bètaonderwijs dat leerlingen leren om natuurwetenschappelijke kennis te betrekken bij het formuleren van persoonlijke standpunten over maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen.  
19. Ik vind het belangrijk dat leerlingen op zoek gaan naar achtergrondinformatie van mijn bètavak die relevant is voor persoonlijke zaken, bijvoorbeeld op het gebied van hun gezondheid.  
20. Ik vind het belangrijk dat leerlingen tijdens de lessen leren hoe verklaringen voor natuurwetenschappelijke verschijnselen tot stand komen.  
21. Ik vind dat de eindtermen van het onderwijs in mijn vak moeten worden gebaseerd op een analyse van maatschappelijke situaties waarin mijn vak een belangrijke rol speelt.  
22. In mijn lessen moet vooral het verwerven van kennis van mijn vak ’pur sang’ aan de orde zijn.  
23. Ik wil in mijn lessen zo veel mogelijk uitgaan van maatschappelijke contexten om zo te laten zien wat het belang is van kennis van mijn vak.  
24. Ik vind dat de eindtermen van het bètaonderwijs moeten worden gebaseerd op de eisen van biologische / chemische / natuurkundige of aanverwante vervolgopleidingen.  
25. Ik vind dat leerlingen in mijn lessen eerst moeten leren om een practicumvoorschrift op te volgen, voordat ze aan de slag kunnen gaan met een ’open’ onderzoek.  
26. Ik wil dat in mijn lessen zichtbaar wordt welke rol natuurwetenschappelijke producten spelen in het dagelijks leven van leerlingen.  
Pagina 4 van 5