Skip Navigation Links

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Verstrekking van de data

CORF stelt data (datasets, instrumenten, documenten) en de bijbehorende metadata beschikbaar aan haar gebruikers mits voldaan wordt aan de hierna volgende voorwaarden.


2. Doel van het gebruik

De gebruiker zal door CORF verstrekte data slechts gebruiken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. Voor ieder ander gebruik zal vooraf schriftelijke toestemming van CORF worden aangevraagd.

De gebruiker is slechts gerechtigd tot het plaatsen van data nadat de CORF licentieovereenkomst is overeengekomen.

3. Bescherming persoonsgegevens

De gebruiker zal er te allen tijde op toezien dat de vertrouwelijkheid van individuele respondenten en hun gegevens gewaarborgd blijft. Koppeling van de gegevens op individueel niveau aan een verzameling van gegevens met betrekking tot dezelfde individuen is niet toegestaan.

4. Bronvermelding

De gebruiker zal in iedere publicatie of andere presentatie waarvoor gebruik gemaakt is van de verstrekte data of documentatie, de voorgeschreven referentie(s) geven:

  • Naam van de oorspronkelijke onderzoeker(s)
  • Titel [computerfile]
  • CORF

5. Deponeren van publicaties

De gebruiker zal van iedere publicatie waarvoor gebruik is gemaakt van door CORF verstrekte data elektronisch aan CORF aanbieden. CORF publiceert de bibliografische metadata vervolgens op haar website.

6. Auteursrecht en documentatie

Het is de gebruiker niet toegestaan de door CORF verstrekte data geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen. Deze beperking is niet van toepassing voor zover het binnen de doelstellingen van het gebruik noodzakelijk is over meerdere exemplaren te beschikken. Afgifte aan derden is niet toegestaan.

7. Inzage en gebruik door derden

7.1. De gebruiker ziet er op toe dat de data slechts ingezien en gebruikt kunnen worden door de door de gebruiker aangewezen personen die met de data zullen werken onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en ten behoeve van de doelstellingen van de gebruiker.


7.2. De aanvrager ziet er op toe dat de in artikel 7.1 bedoelde personen een verklaring ondertekenen waarin men zich schriftelijk verbindt tot:

  • geheimhouding van hetgeen hen bij uitvoering van het onderzoek ter kennis is gekomen
  • het niet doorgeven van de data of inzage in de data aan anderen

Vermeldingen

a. De depotnemer verplicht derden, aan wie zij (substantiële delen van) de data ter beschikking stelt, het onderstaande te vermelden in eigen publicaties, indien daarbij uit de data afkomstige gegevens gebruikt zijn:

  • De herkomst van de data (de gebruikte data zijn afkomstig uit een bij de depotnemer gedeponeerd bestand) en de identifier waaronder het databestand is opgeslagen;
  • De naam of namen van degene(n), die de data gecreëerd heeft/hebben;

(indien afwijkend) naam of namen van degene(n) die uit hoofde van de Databankenwet of de Auteurswet rechthebbende is/zijn tot de data;

  • De titel van de data.
  • Datum waarop de data gecreëerd is.

b. De depotnemer verplicht degene(n), aan wie zij de data ter beschikking stelt, deze data, indien hij/zij dit heeft/hebben aangevuld, dan wel heeft/hebben gewijzigd, zodanig dat er sprake is van een nieuwe data, ter zake van deze nieuwe data een (niet-exclusieve) licentie te verlenen aan depotnemer.


8. Overzicht van gebruik door derden

De gebruiker zal een lijst bijhouden van alle personen aan wie toestemming voor inzage of gebruik van de data is gegeven. Op ieder verzoek van CORF dient deze lijst samen met de schriftelijke verklaringen zoals bedoeld in 7.2 overlegd te worden.

9. Overdracht rechten

Het is gebruiker niet toegestaan de rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.

10. Melding van fouten in data en documentatie

CORF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten en onjuistheden in de verstrekte gegevens, noch voor fouten of onvolkomenheden in de documentatie betreffende de gegevens. De gebruiker zal eventuele fouten die geconstateerd worden in de data en / of documentatie direct melden aan het CORF.

11. Onjuist gebruik van de data

CORF is niet aansprakelijk voor onjuiste conclusies door de onderzoekers(s) op basis van de data.

12. Weigering aanvraag tot registratie

CORF behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor een aanvraag tot registratie te weigeren. Zij is niet verplicht de reden hiertoe kenbaar te maken.

13. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
PRIVACYREGLEMENT

Dit reglement beschrijft de wijze waarop CORF persoonsgegevens, waarover zij de beschikking krijgt, verwerkt.

Gehanteerde begrippen:

In dit reglement wordt verstaan onder:
- Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
- Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding in enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
- Betrokkene: de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt;
- Dataset: een digitaal gegevensbestand;
- Licentiegever: de natuurlijke persoon of instelling die rechthebbende is tot een dataset en die een (niet-exclusieve) licentieovereenkomst is aangegaan met CORF.
- Gebruiker: de natuurlijke persoon of instelling die gebruik maakt van een dataset van CORF en die een gebruikersovereenkomst is aangegaan met CORF.


De verwerking van persoonsgegevens door CORF:

- gegevens van de licentiegever:
Om de beschikking te krijgen over digitale datasets ten behoeve van archivering en/of openstelling aan derden, sluit CORF (niet-exclusieve) licentie-overeenkomsten met rechthebbenden tot datasets. De persoonsgegevens van de licentiegever zullen door CORF worden geregistreerd en verder worden verwerkt ten behoeve van de afwikkeling van de licentie-overeenkomst alsmede ten behoeve van eigen analyses voor intern gebruik. Van de licentiegever worden altijd de naamgegevens en instituutsgegevens vermeld bij de betreffende dataset. Van gebruikers van een dataset wordt verlangd dat zij deze gegevens vermelden in hun publicaties indien de dataset daarbij is gebruikt.

- gegevens van de gebruiker:
Om toegang te verkrijgen tot de digitale datasets sluiten gebruikers met CORF een gebruikersovereenkomst. De persoonsgegevens van de gebruiker zullen door CORF worden geregistreerd en verder worden verwerkt ten behoeve van de afwikkeling van de gebruikersovereenkomst alsmede ten behoeve van eigen analyses voor intern gebruik. Met de gebruiker wordt overeengekomen dat zijn gegevens worden geregistreerd bij handelingen zoals opvragen, kopiëren of downloaden van datasets en dat dit vermeld wordt op een beperkt, d.w.z. alleen voor geregistreerde licentiegevers en gebruikers, toegankelijk deel van de website van CORF.

Technische voorzieningen:
Naar beste vermogen en middelen zorgt CORF voor doeltreffende (technische) voorzieningen, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan en/of dat onbevoegde derden toegang zouden kunnen hebben tot de bij CORF gedeponeerde datasets.

Bezwaar:
Indien een betrokkene, in verband met persoonlijke omstandigheden, bezwaar mocht hebben tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door CORF, kan de betrokkene dit schriftelijk of via e-mail kenbaar maken aan CORF. CORF zal dan de bezwaren van de betrokkene in overweging nemen en betrokkene binnen 4 weken berichten of –en zo ja, op welke wijze- aan het bezwaar tegemoet gekomen kan worden.