Van: Jong,Chris C.G. de
Verzonden: dinsdag 18 december 2007 11:05
Aan: Jong,Chris C.G. de
Onderwerp: resultaat.asp
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/htmlcharset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Resultaat</title>
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
<!--
Sub analyse_OnClick
   location.href="analyse.asp"
End Sub
Sub statistiek_OnClick
   location.href="../Traagheidstoets/Statistiek_en.asp"
End Sub
-->
</SCRIPT>
<%
Dim score, deelscore1, deelscore2, deelscore3, deelscore4, deelscore5, opl
Dim k(29)
'Goede antwooden:
k(1)="C"
k(2)="E"
k(3)="A"
k(4)="B"
k(5)="D"
k(6)="B"
k(7)="E"
k(8)="A"
k(9)="D"
k(10)="B"
k(11)="E"
k(12)="B"
k(13)="A"
k(14)="A"
k(15)="C"
k(16)="B"
k(17)="C"
k(18)="B"
k(19)="B"
k(20)="E"
k(21)="D"
k(22)="D"
k(23)="D"
k(24)="E"
k(25)="B"
k(26)="B"
k(27)="A"
k(28)="C"
k(29)="C"
select case Request.Form("opleiding")
 case "v" opl="vwo"
 case "h" opl="havo"
 case "u" opl="lerarenopleiding ulo"
 case "b" opl="lerarenopleiding hbo"
 case "m" opl="mavo"
 case "a" opl="anders"
End select
%>
</head>
<body style="font-family: Arial">
<table width="745"><tr><td width="141">
    <td width="704">
<h2 align="left"><font color="#008080" face="Arial">   Resultaat van de toets van
<%Response.write Request.Form("first") & " " & Request.Form("last")%>
</font></h2>
<table border="0" width="600">
  <tr>
    <td width="50"></td>
    <td width="100"><font face="Arial"><b>Opleiding:</b></font></td>
    <td width="150"><font face="Arial"><%Response.write opl%></font></td>
    <td width="100"><font face="Arial"><b>Datum:</b></font></td>
    <td width="100"><font face="Arial"><%=Date()%></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="50"></td>
    <td width="100"><font face="Arial"><b>Jaar/klas:</b></font></td>
    <td width="150"><font face="Arial"><%Response.write Request.Form("jaar")%></font></td>
    <td width="100"><font face="Arial"><b>Tijd:</b></font></td>
    <td width="100"><font face="Arial"><%=Time()%></font></td>
  </tr>
</table>
<br>
<b>Jouw antwoorden:</b>
<font size="2">
<%
'Maak tabel, bepaal scores en deelscores 1-5
Score=0
deelscore1=0
deelscore2=0
deelscore3=0
deelscore4=0
deelscore5=0
For i=1 to 29
  if Request.Form("h" & i) = k(i) then
   Response.write "<font color=""#33CC33"">"
   score=score+1
   if (i=1 or i=3 or i=17 or i=22) then
     deelscore1=deelscore1+1
    end if
    if (i=3 or i=4 or i=6 or i=7 or i=8 or i=10 or i=16  or i=19 or i=23 or i=24 or i=25 or i=26 or i=27 or i=29) then
     deelscore2=deelscore2+1
    end if
    if (i=5 or i=9 or i=12 or i=15  or i=17 or i=18 or i=22  or i=28 ) then
     deelscore3=deelscore3+1
    end if
    if (i=2 or i=11 or i=12 or i=13 or i=14 or i=18 or i=28 ) then
     deelscore4=deelscore4+1
    end if
    if (i=20 or i=21) then
     deelscore5=deelscore5+1
    end if
  else
   Response.write "<font color=""#FF0000"">"
  end if
   If Request.Form("h" & i)="" then
    Response.Write "x </font>"
   Else
    Response.Write Request.Form("h" & i) & " </font>"
 END IF
Next
%>
</font>
<br><font size="2"><span style="background-color: #FFFFBB">
<%= "(Rood = fout, groen = goed, x = niet beantwoord)</font>" %>
</span><br><br>
<%= "<b>Jouw score:  </b>" & score & " van 29"
%><br>
<!--#include virtual="/traagheidstoets/sql_utils.inc"-->
<%
'MAAK EERST DE STRING AAN VOOR SQL_UTILS.INC en select de kolommen
dim i, n, totaal
n=0
totaal=0
string1="Select Datum, Voornaam, Achternaam, Opleiding, jaar, score, eerste_keer, theorie From Indiv_resultaten"
Call ExecuteQuery (string1)
ADORS.mOVEfirst
while not ADORS.EOF
if ADORS("score")<>"null" and ADORS("Opleiding")<>"null" then
 if ADORS("Opleiding")=Request.Form("opleiding") then
  totaal = totaal + Cint(ADORS("score"))
  n = n + 1
 end if
end if
ADORS.mOVENEXT
wend
%>
<font face="Arial" size="2"><span style="background-color: #FFFFBB">
<%
If n<>0 Then
Response.write n & " " & opl & " studenten maakten deze toets.  Hun gemiddelde score was " & formatnumber(totaal/n,1) & ".<br>"
end if
%></span>
<b>
<font color="#008080">
<br>   </font>
</b>
</font></font>
<table border="0" width="700" height="207">
  <tr>
    <td width="535" height="31" colspan="2"><b><font 3" face="Arial">Analyse van het soort fouten dat je maakt:&nbsp;&nbsp;</font></b></td>
    <td width="60" align="left" height="31"><b><font face="Arial" size="3">Score</font></b></td>
    <td width="94" align="left" height="31"><b><font face="Arial" size="3">Cursus</font></b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15" height="14" valign="top"><font face="Arial">1.</font></td>
    <td width="520" height="14"><font face="Arial">fouten bij de vrije val
      (vallen en werpen van lichamen)</font></td>
    <td width="60" align="left" height="14"><font face="Arial">
    <%
    if deelscore1*100/3<60 then
     response.write "<font color=""#FF0000"">" 
    else
     response.write "<font>"
    end if
    response.write formatnumber(deelscore1*100/4,0) & " %"
  %>
    </font></td>
    <td width="94" align="left" height="14"><a href="massa.htm"><font face="Arial">Vrije
      val</font></a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15" height="10" valign="top"> <font face="Arial"> 2.</font></td>
    <td width="520" height="10"> <font face="Arial"> fouten als het erom gaat
      te voorspellen welke baan optreedt als je weet welke krachten werken</font></td>
    <td width="60" align="left" height="10"><font face="Arial">
    <%
    if deelscore2*100/11<60 then
     response.write "<font color=""#FF0000"">" 
    else
     response.write "<font>"
    end if
    response.write formatnumber(deelscore2*100/14,0) & " %"
  %>
    </font></td>
    <td width="94" align="left" height="10"><a href="baan-kracht.htm"><font face="Arial">Baan</font></a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15" height="20" valign="top"><font face="Arial">3.</font></td>
    <td width="520" height="20"><font face="Arial">fouten als uit de beweging
      van lichamen moet afleiden welke krachten erop werken</font></td>
    <td width="60" align="left" height="20"><font face="Arial">
   <%
    if deelscore3*100/5<60 then
     response.write "<font color=""#FF0000"">" 
    else
     response.write "<font>"
    end if
    response.write formatnumber(deelscore3*100/8,0) & " %"
  %>
    </font></td>
    <td width="94" align="left" height="20"><a href="kracht-baan.htm"><font face="Arial">Krachten</font></a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15" height="13" valign="top"><font face="Arial">4.</font></td>
    <td width="520" height="13"><font face="Arial">fouten met de derde wet
      van Newton (Aktie = - Reactie)</font></td>
    <td width="60" align="left" height="13"><font face="Arial">
    <%
    if deelscore4*100/7<60 then
     response.write "<font color=""#FF0000"">" 
    else
     response.write "<font>"
    end if
    response.write formatnumber(deelscore4*100/7,0) & " %"
  %>
    </font></td>
    <td width="94" align="left" height="13"><a href="derdewet.htm"><font face="Arial">Actie-reactie</font></a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15" height="16" valign="top"><font face="Arial">5.</font></td>
    <td width="520" height="16"><font face="Arial"> fouten als je een
      stroboscopische foto moet analyseren</font></td>
    <td width="60" align="left" height="16">
    <%
    if deelscore5*100/2<60 then
     response.write "<font color=""#FF0000"">" 
    else
     response.write "<font>"
    end if
    response.write formatnumber(deelscore5*100/2,0) & " %"
  %>
  </td>
    <td width="94" align="left" height="16"><a href="strob.htm">Stroboscoop</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"></td>
    <td width="686" colspan="3" height="32"><font face="Arial" size="2">
    <span style="background-color: #FFFFBB">
    Er wordt naar vijf soorten fouten gekeken. Bij elke soort zie je hoe je
      daarop scoort. Als het percentage rood is, wordt je geadviseerd om de minicursus uit te vieren door daar op te klikken.</font></span></td>
  </tr>
</table>
<p>

<font face="Arial" size="2">
&nbsp;</font><font face="Arial"><b>Meer informatie over de toetsresultaten:</b></font>
</p>
<form method="POST" action="nakijken.asp">
<font face="Arial" size="2">
<input type="hidden" name="First" value="<%=Request.Form("First")%>">
<input type="hidden" name="Last" value="<%=Request.Form("Last")%>">
<input type="hidden" name="Jaar" value="<%=Request.Form("jaar")%>">
<input type="hidden" name="Opleiding" value="<%=Request.Form("opleiding")%>">
<%
For i=1 to 29 
Response.write "<input type=""hidden"" name=""h"  & i & """ value=""" & Request.Form("h" & i) & """>"
Next
%> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="button" value="Statistiek" name="Statistiek">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  Statistiek over hoe anderen deze toets maakten.</font>
</form>
<p>&nbsp;</p>
<%
'Sla de resultaten op in de database als "opslaan" aan staat
if Request.Form("opslaan")="j" then
'MAAK EERST DE STRING AAN VOOR SQL_UTILS.INC
 string1="Insert into Indiv_resultaten (""Datum"", ""Voornaam"", ""Achternaam"", ""Opleiding"", ""jaar"", ""theorie"", ""eerste_keer"",  ""score"", "
 For i=1 to 29
 string1 = string1 & """h"& i & ""","
 Next
 string1 = Left ( string1 , len(string1) -1 )
 string1 = string1 & ") values ('" & date() & "','" & Request.form("first") & "','" & request.form("last")& "','" & request.form("opleiding") & "','" & request.form("jaar") & "','" & request.form("theorie") & "','" & request.form("eerste_keer") & "','" & score & "',"
 For i=1 to 29
 string1 = string1 & "'" & Request.Form("h" & i) & "' , "
 Next
 string1 = Left ( string1 , len(string1) -4 )
 string1 = string1 & "')"
 'response.write string1
 Call ExecuteUpdate (string1)
 end if
%>
</table>
</body>
 
 
 
 
 
 
 
 
Corf